• Registracija
DMAIC, metodologija za timsko reševanja problemov

a. Za kaj se uporablja?

Metodologija DMAIC je ena od širše priznanih in standardiziranih oblik pristopa TPM (Total Productive Maintenance), 6 sigma (Six Sigma) in drugih TQM pristopov in se uporablja za reševanje kompleksnih problemov in izboljševanje kakovosti že obstoječih proizvodov in procesov.

b. Kaj z uporabo metode dosežemo?

Z metodo lažje prepoznamo in definiramo problem, postavimo cilje, analiziramo, izboljšamo in kontroliramo, če se aktivnosti resnično izvajajo.

c. Kako to storimo?

Projekti stalnih izboljšav so vodeni od zasnove do konca skozi pet korakov vodenja projekta po DMAIC, to so;

 1. Definiraj (Define)
 2. Meri (Measure)
 3. Analiziraj (Analyse)
 4. Izboljšaj (Improve)
 5. oCeni (Control)

Metoda DMAIC se izvaja po naslednjih korakih;

 
 
OCENI
(Control) 
IZBOLJŠAJ
(Improve) 
ANALIZIRAJ
(Analyse) 
MERI
(Measure)
DEFINIRAJ
(Define) 
  
DEFINIRAJ
MERI
ANALIZIRAJ
IZBOLJŠAJ
OCENI
A
k
t
i
v
n
o
s
t
i
 • opis začetnega stanja
 • opis problema
 • definiranje ciljev
 • definiranje meril
 • definiranje postopkov merjenja
 • preizkus sposobnosti merilnega sistema
 • popis obstoječega stanja
 • identifikacija vzrokov
 • določitev povezav vzrokov in posledic
 • določitev možnih rešitev
 • ovrednotenje alternativ,
 • izbira rešitve,
 • preverjanje učinkovitosti,
 • načrtovanje in uvedba ukrepov
 • spremljanje dolgoročne učinkovitosti (kontrola uspeha)
 • dokumentiranje in razširjanje rešitev (SDCA)
 • dolgoročno zagotavljanje rezultatov

Aktivnosti so po korakih naslednje

1. Definiraj (Define)
 • opis projekta,
 • definicijo problemov (zakaj je projekt potreben),
 • opredelitev ciljev projekta (pričakovani izidi in rezultati projekta), obseg projekta (kaj projekt vključuje),
 • predhodni načrt projekta (seznam pomembnih dejavnosti in nalog, odgovorni izvajalci in predvideni datum zaključka projekta),
 • sestavo tima odgovornega za vpeljavo izboljšav poslovnega procesa oziroma za posamezno področje v podjetju (odvisna od narave problema, jedro tima sestavlja največ sedem članov, vključitev predstavnikov oddelkov, ki imajo največji vpliv na rezultat),-komunikacijski načrt (za vzpostavitev koordinacije med člani projektne skupine).
2. Meri (Measure)
 • V tem koraku identificiramo možne vzroke težav in postavimo hipoteze o posameznih in povezanih vplivih. Določimo merilna mesta in najboljše načine ter velikost vzorcev, kako izmeriti najpomembnejše parametre procesa. Za nemoten in pravilen potek merjenja morajo biti določeni podatki o tem kdo meri, kaj meri, kje meri in kdaj meri. Merjenje mora potekati na tistih delih procesa, kjer se da rezultate meritev izraziti v meritvenih enotah (npr. čas, količina, znesek,.). Velja pravilo, da česar se ne da meriti, tega se ne da sistemtično izboljšati.
3. Analiziraj (Analyse)
 • V koraku analiziranja je analiza meritev in sploh celotnega procesa, ključnega pomena, saj razkrije in prave vzroke problema. Na podlagi zbranih podatkov in s pomočjo statističnih metod preverimo hipoteze iz prvega koraka. Tu je bistveno, da poiščemo in dokažemo katere vhodne spremenljivke imajo največji vpliv na izhod ter raziščemo soodvisnost med vhodi in izhodi, da pridemo na želeni izhod procesa.

4. Izboljšaj (Improve)

 • V tem koraku je najpomembnejša kreativnost članov tima in poznavalcev procesa, ker se iščejo najboljše možnosti za izboljšave procesa. Pri tem uporabljamo bolj ali manj znana orodja kreativnosti za iskanje izboljšav, kot so: brainstorming, brainwriting, itd.,. Po analizi in ovrednotenju rešitev izdelamo plan implementacije najprimernejše rešitve, ter izdelamo načrt uvajanja rešitve v prakso.

5. Oceni (Control)

 • V zadnjem koraku se izboljšava dokumentira in naredi načrt, kako naj se sprememba trajno uvede v proces. Nadaljujejo se meritve, nato pa se rezultati meritev primerjajo s tistimi, ki smo jih izvajali v fazi meritev. S primerjavo meritev v obeh fazah dokažemo razliko po izvedbi sprememb v proces. Vpeljati je potrebno primeren nadzor za stalno ohranjanje izboljšav, da se zagotovi trajnost izvedenega izboljšanja. Potrebna je vpeljava primernih orodij za kontrolo variance procesa.

Želim izvedeti več

 

Organizac. metode

metodeb1
metodeb2
metglass8d
metodeb3
metodeb4
metglass7q
metodeb5
metodeb6
metodeb7
metodeb8
metodeb9
metodeb10

Kontakt

Podjetje: QM.Partner d.o.o.
Naslov: Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
Zastopnik: mag. Miro Mlakar
GSM.: 041 772 816
Tel.: 01 705 89 06
Fax: 01 705 89 06
Email: m.mlakar@siol.net

Kdo je online

Prisotni 1 gost .
Članov : 3
Vsebina : 52
Spletne povezave : 6
Števec pogledov vsebine : 617313
 

QM.Partner d.o.o. | Dunajska 7, 1000 Ljubljana | gsm: 041 772 816 | tel: 01 705 89 06 | fax: 01 705 89 06 | m.mlakar@siol.net | DDV: SI41215664

Copyright © 2024. QM-Partner. Izvedba: MV d.o.o.

S5 Box

Login Form

S5 Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.