• Registracija
EFQM model poslovne odličnosti

Potreba po modelu EFQM

Model odličnosti EFQM (European Founation for Quality Management - Business Excellence model oziroma model PRSPO – Priznanje RS za Poslovno Odličnost - novi EFQM 2013 model) je splošen in neobvezujoč okvir, ki temelji na devetih merilih in dvaintridesetih podmerilih. Pet od teh meril predstavlja "dejavnike", štiri merila pa "rezultate". Dejavniki nam povedo, kaj organizacija dela, rezultati pa povedo kaj organizacija dosega. Rezultati so posledica dejavnikov, ki jih izboljšujemo s pomočjo povratnih informacij s strani rezultatov.

Organizacija, ki zeli biti uspešna, mora ne glede na panogo, velikost, strukturo ali zrelost vzpostaviti ustrezen sistem managementa. Model odličnosti EFQM 2013 je praktično, neobvezujoče orodje, ki organizacijam omogo­ča;
- oceniti, kje na poti k odličnosti so; pomaga jim razu-meti njihove ključne prednosti ter morebitno oddaljenost od njihove izjave o viziji in poslanstvu;
- skupni jezik in način razmišljanja o sebi, kar omogoča uspešno komuniciranje v organizaciji in zunaj nje;
- povezavo med obstoječimi in načrtovanimi pobudami, preprečuje podvajanje in zagotavlja prepoznavo morebitnih neskladnosti;
- vzpostavitev osnovne zgradbe sistema managemen­ta organizacije.

Ob številnih orodjih in tehnikah upravljanja v splošni rabi model odličnosti EFQM omogoča celovit pogled na organizacijo in ga je mogoče uporabljati za ugotavljanje, kako se te metode medsebojno ujemajo in dopolnjujejo. Zato ga je mogoče uporabljati v povezavi s katerim koli od številnih vrst orodij, odvisno od potreb in dejavnosti organizacije, kot splošno ogrodje za razvijanje trajnostne odličnosti.

Odlične organizacije dosegajo in trajno ohranjajo višje ravni poslovanja, ki uresničujejo ali presegajo pričakovanja vseh njihovih deležnikov.

EFQM je nastala za priznavanje in uveljavljanje trajnega uspeha ter za posredovanje napotkov tistim, ki ga želijo doseči. To uresničuje s tremi medsebojno močno prepletenimi komponentami:

- temeljnimi načeli odličnosti: osnovnimi načeli, ki so bistveni temelj doseganja trajnostne odličnosti vsake organizacije;
- modelom odličnosti EFQM: okvirom, ki organizacijam pomaga prenesti temeljna načela in točkovno logiko RADAR v prakso;
- logiko RADAR: dinamičnim ocenjevalnim okvirom in močnim managerskim orodjem, ki daje oporo organizaciji pri premagovanju izzivov, s katerimi se sooča, če želi uresničiti svoje težnje po doseganju trajne odličnosti.
Uporaba teh treh povezanih komponent je pomagala organizacijam vseh velikosti in panog, da se lahko primerjajo z značilnostmi, odlikami in dosežki trajno odličnih organizacij. Lahko jih uporabijo za razvijanje kulture odličnosti, večanje konsistentnosti svojega sloga managementa, dostopanje do dobrih praks, spodbujanje inovacij in izboljševanje svojih rezultatov.
Če se model odličnosti EFQM uporablja pravilno, v povezavi z logiko RADAR in temeljnimi načeli zagotavlja, da vse managerske prakse, ki jih organizacija upora­blja, sestavljajo usklajen sistem, ki se nenehno izboljšuje in omogoča organizaciji izvajati njeno strategijo.

Model EFQM in logika RADAR gradi na večletnih izkušnjah ter upošteva obstoječe in prihodnje izzive organizacije.

Temeljna načela odličnosti so bistvena za vsako organizacijo, ki želi doseči trajno odličnost. Lahko se upora­bijo tudi kot podlaga za opis značilnosti odlične organizacijske kulture. Prav tako pa so lahko skupni jezik za najvišje vodstvo.

Podjetje, ki uporablja EFQM model poslovne odličnosti, izvaja procese neprestanih izboljšav po devetih merilih, ki naj bi zajemali vsa ključna področja delovanja podjetja. EFQM model poslovne odličnosti opredeljuje devet področij z naslednjimi uvodnimi definicijami:

EFQM model

Pregled meril modela odličnosti EFQM

Model odličnosti EFQM obsega pet meril - pet dejavnikov, ki se nahajajo na levi strani sheme modela. Dejavniki obsegajo aktivnosti, ki jih organizacija mora storiti, da bi razvijala in udejanila svojo strategijo.

1. Voditeljstvo; Odlične organizacije imajo takšne voditelje, ki oblikujejo in udejanjijo načrtovano prihodnost, delujejo kot zgled vrednot in etike ter ves čas zbujajo zaupanje. So prožni in organizaciji omogočajo, da predvidi dogodke in se nanje pravočasno odzove, s čimer zagotavljajo njen stalni uspeh.
2. Strategija; Odlične organizacije uresničujejo svoje poslanstvo in vizijo z razvijanjem na deležnike osredotočene strategije. Za izvajanje le-te pospešujejo, udejanjajo in širijo ustrezne politike, načrte, cilje in procese.
3. Zaposleni; Odlične organizacije cenijo svoje zaposlene in ustvarjajo takšno organizacijsko kulturo, ki omogoča vzajemno koristno doseganje ciljev organizacije in osebnih ciljev zaposlenih. Razvijajo sposobnosti svojih zaposlenih, ter zagovarjajo poštenost in enakopravnost. Za svoje zaposlene skrbijo, z njimi komunicirajo, jih nagrajujejo in priznavajo, tako da jih spodbujajo, krepijo njihovo samozavest ter jim omogočajo uporabljati lastne veščine in znanje v korist organizacije.
4. Partnerstva in viri; Odlične organizacije načrtujejo in obvladujejo zunanja partnerstva, dobavitelje in notranje vire v podporo strategiji in politiki ter za uspešno izvajanje procesov. Zagotavljajo uspešno obvladovanje svojega vpliva na okolje in družbo.
5. Procesi, proizvodi in storitve; Odlične organizacije snujejo, upravljajo in izboljšujejo procese, proizvode in storitve, da bi povečale vrednost za odjemalce in druge deležnike.

Model odličnosti EFQM obsega štiri področja rezultatov, ki se nahajajo na desni strani modela. To so rezultati, ki jih organizacija dosega skladno z zastavljenimi strateškimi cilji. Na vseh štirih področjih organizacije:

 1. razvijejo množico meril dojemanja in povezanih kazalnikov delovanj, da bi ugotovile uspešnost udejanjanja in razširjanja svoje strategije in podpornih politik na podlagi potreb in pričakovanj relevantnih skupin deležnikov;
 2. postavljajo jasne cilje za ključne rezultate odjemalcev na podlagi potreb in pričakovanj poslovnih deležnikov ter v skladu s svojo izbrano strategijo;
 3. razčlenjujejo rezultate, da bi razumele izkušnje, potrebe in pričakovanja posebnih skupin deležnikov;
 4. vsaj tri leta izkazujejo pozitivne ali trajno dobre rezultate, povezane z odjemalci;
 5. jasno razumejo osnovne razloge in gonila za opažena gibanja ter vpliv, ki ga bodo ti rezultati imeli na druge kazalnike delovanja, dojemanje in z njimi povezane končne rezultate;
 6. zaupajo v svojo prihodnjo uspešnost in rezultate na podlagi lastnega razumevanja vzročnoposledicne povezave;
 7. razumejo, kako so kljucni rezultati, ki jih dosegajo, primerljivi s podobnimi organizacijami in ce je primerno, te podatke uporabijo za postavljanje ciljev.
6. Rezultati v zvezi z odjemalci; Odlične organizacije dosegajo in trajno ohranjajo izjemne rezultate, ki zadovoljujejo ali presegajo potrebe in pričakovanja njihovih odjemalcev.
7. Rezultati v zvezi z zaposlenimi; Odlične organizacije dosegaj in trajno ohranjajo izjemne rezultate, ki zadovoljujejo ali presegajo potrebe in pričakovanja njihovih zaposlenih.
8. Rezultati v zvezi z družbo; Odlične organizacije dosegajo in trajno ohranjajo izjemne rezultate, ki zadovoljujejo ali presegajo potrebe in pričakovanja ustreznih deležnikov v družbi.
9. Rezultati poslovanja; Odlične organizacije dosegajo in trajno ohranjajo izjemne rezultate, ki zadovoljujejo ali presegajo potrebe in pričakovanja njihovih poslovnih deležnikov.

Z evropskim EFQM modelom poslovne odličnosti se analizirana in spodbuja k izboljšavam na vseh področjih delovanja organizacije, upoštevaje cilje (rezultate) in vire (dejavnike). Pri doseganju trajne odličnosti gre za sistematično vzročno-posledično povezavo med pristopi, ki jih organizacija uporablja, da bi dosegla zastavljene cilje, ter dejansko doseženimi rezultati. Evropski EFQM model odličnosti za razliko od ostalih pristopov omogoča predvsem vzpostavitev celovitega sistema merjenja in stalnega izboljševanja vseh ključnih področij in segmentov delovanja organizacije. Organizacijam v globalnem svetu tako omogoča vzpostavitev celovitega sistema merjenja napredka v delovanju preko metodologije RADAR matrike (od 0 do 1000 točk). Preko modela odličnosti ter ocenjevanja, je omogočena tudi primerjava z najboljšimi organizacijami (ang. benchmarking) med-organizacijsko učenje ter prenos dobrih praks tako v zasebnem kot javnem sektorju.

V model poslovne odličnosti se dobro vključujejo tudi drugi TQM (total quality management) programi, ki jih morebiti peljete v vaši organizaciji kot npr. ISO 9000, ISO 14000, Uravnoteženi kazalci uspešnosti (the Balance Scorecard), TPM, CRM, 6 sigma, in druge metode in pristopi.

Organizacija, ki želi biti uspešna, mora ne glede na sektor, velikost, strukturo ali zrelost vzpostaviti ustrezen sistem upravljanja. Model odličnosti EFQM je praktično orodje, ki organizacijam pomaga tak sistem vzpostaviti z merjenjem, kako daleč so prišle na poti k odličnosti; pomaga jim razumeti, kje so vrzeli, in jim nakaže rešitve. EFQM svoj model stalno preverja in ga posodablja z zgledovanjem po dobri praksi tisočih organizacij v Evropi in zunaj nje. Na ta način mu zagotavlja dinamičnost in skladnost s sodobnimi pogledi na upravljanje.

EFQM, ki je preizkušeno praktično orodje, ki ga organizacije uporabljajo na številne načine:

 • kot orodje za samoocenjevanje, ko z merjenjem ugotavljajo, kako daleč so prišle na poti k odličnosti; pomaga jim razumeti kje so vrzeli in jim nakaže rešitve,
 • kot način primerjave (benchmarking) z drugimi organizacijami, podjetji,
 • kot vodilo za identificiranje področij za izboljšave,
 • kot okvir za razmeščanje pobud, preprečevanje podvajanja in prepoznavanja vrzeli,
 • kot podlago za skupni jezik in način razmišljanja o organizaciji, ki si ga delijo na vseh delovnih mestih v organizacijik
 • kot strukturo za sistem upravljanja organizacije.

Kako vam lahko pomagamo?

Lahko vam pomagamo izpeljati samoocenitev po novem EFQM modelu poslovne odličnosti. Za izvedbo bomo uporabili model Radar. Logiko ocenjevalne EFQM metode "RADAR®" sestavljajo štirje elementi:

 • Required Results -Zahtevani Rezultati,
 • Plan and Develop Approaches - Načrtuj in razvijaj pristope,
 • Deploy Approaches - Razširi pristope
 • Assess and Refine (Approaches and Deployment) - Oceni in izboljšaj (pristope in razširienost).

Omeniti je potrebno prekrivanje RADAR koncepta s PDCA (Plan – Do – Check – Act (S - standardiziraj DCA)) Načrtuj – naredi – Preveri – Analiziraj, to je z Demingovim krogom. Katerikoli posamični pristop, ki ga vpeljujemo v organizacijo, lahko preverimo prek PDCA kroga:

 • V fazi P - "Načrtuj" - preverimo, ali so pristopi, ki jih uporabljamo, trdno zasnovani, osredotočeni na potrebe vseh udeleženih strani ter povezani z ostalimi primernimi pristopi (S - standardiziraj).
 • V fazi D - "Stori" - preverimo, ali so pristopi vpeljani sistematično v vseh potencialnih področjih širom po organizaciji v polni meri. Preverimo, ali obstajajo ustrezna orodja v pomoč preverjanju učinkovitosti ter načrtovanih koristi vpeljanih pristopov.
 • V fazah C - "Preveri" in A - "Ukrepaj" - preverimo, ali je učinkovitost pristopov ter njihova razširjenost redno merjena, ali je omogočenih dovolj priložnosti za učenje, ali se izvajajo primerjave z drugimi (benchmarking), npr. s konkurenti, povprečji ali najboljšimi v panogi. Preverimo, ali je izboljšanje pristopov nastalo kot posledica procesov učenja ter merjenj delovanja (EFQM 2013).

S pomočjo EFQM modela poslovne odličnosti, izdelamo analizo stanja v podjetju po vseh devetih merilih in 32 podmerilih in izdelamo predlog aktivnosti na področjih, ki so potrebna izboljševanja. Z izvedbo predlogov za izboljšanje bo podjetje izboljšalo konkurenčno sposobnost. Lahko pa vam pomagamo pripraviti vlago po novem EFQM 2013 pristopu.

Želim izvedeti več

 

Kontakt

Podjetje: QM.Partner d.o.o.
Naslov: Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
Zastopnik: mag. Miro Mlakar
GSM.: 041 772 816
Tel.: 01 705 89 06
Fax: 01 705 89 06
Email: m.mlakar@siol.net

Kdo je online

Prisotni 3 gostov .
Članov : 3
Vsebina : 52
Spletne povezave : 6
Števec pogledov vsebine : 621129
 

QM.Partner d.o.o. | Dunajska 7, 1000 Ljubljana | gsm: 041 772 816 | tel: 01 705 89 06 | fax: 01 705 89 06 | m.mlakar@siol.net | DDV: SI41215664

Copyright © 2024. QM-Partner. Izvedba: MV d.o.o.

S5 Box

Login Form

S5 Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.