• Registracija
Strategija razvoja podjetja

Zakaj izdelamo strategijo razvoja podjetja?

Proces strateškega načrtovanja se v podjetju izvaja zato, da bi management in vsi zaposleni uresničili svoje želje in dosegli željene cilje. Management brez strateškega načrtovanja, še posebej v času krize, tvega, da ga bodo spremembe v okolju presenetile in uničile, medtem ko strateško usmerjena podjetja vsaj približno vedo, kaj lahko v prihodnosti pričakujejo. Strateško načrtovanje popelje podjetje od tam kjer je, tja kamor želi priti. Proces strateškega načrtovanja je tudi aktivnost, ki podjetju omogoča, da močno poveča hitrost doseganja ciljev na vseh poslovnih področjih. Je učinkovit proces, s katerim se lahko zajame miselne in telesne energije zaposlenih, te uskladi in tako lažje doseže cilje podjetja. Proces zagotavlja, da dobi podjetje vso porabljeno energijo bogato povrnjeno.

Proces izdelave strategije razvoja podjetja

Doseganje dobrih rezultatov je brez skrbno pripravljene strategije razvoja podjetja lahko zgolj naključje. Podjetje mora zato analizirati okolje, preveriti strateške cilje, vizijo in poslanstvo ter strategije za doseganje načrtovanih ciljev. Osnovni koraki v procesu strateškega načrtovanja so prikazani v tabeli 1.

Tabela 1: Okvirna shema 7. korakov strateškega načrtovanja

stratesko-nacrtovanje-tabela1

Metodologija zajema oceno makroekonomskega okolja v svetu, analizo gospodarske situacije v Sloveniji, podrobno analizo poslovanja (tržna analiza, analiza tržne strategije, ključnih dobaviteljev, analiza proizvodnje ali storitev, investicijske dejavnosti, razvoja kadrov, informatike, lastninske strukture, analiza R&R,..) vseh ključnih procesov v podjetju, strateške cilje in oblikovanje strategij za doseganje teh ciljev po posameznih poslovnih področjih podjetja.

Na različnih stopnjah procesa načrtovanja se uporablja različne metodološke pristope in TQM (total quality management) tehnike, kot so na primer; Benchmarking, SWOT analiza, Potrfeljska analiza, ocena programov ali storitev na "S" krivulji življenskega cikla, verjetnostna ocena, TOC - Theory of Constraints (teorija omejitev) in deset pravil OPT - Optimized Production Technology, itd. Priprava strateškega poslovnega načrta poteka v okviru timskega dela najodgovornejših sodelavcev v podjetju. Pri pripravi sodelujejo tudi sodelavci na nižjih nivojih po organizacijski strukturi vodenja. Pri delu se uporabljajo različne metode timskega dela; BSC 1, 2 in 3, preprosta logika vzročno-posledične analize, uporaba brainstorming metode, paretovo načelo, osnovnega pristopa po znanem Demingoven PDCA krogu izboljševanja (Plan - Do - Check - Analyse) in SDCA (Standardize - Do - Check - Act) Standardiziraj - Naredi - Preveri – Analiziraj.

Metodologija, ki jo uporabljamo za izdelavo strategije vsebuje tudi pristope EFQM (The European Foundation for Quality Management) modela poslovne odličnosti in The Balanced Scorecard pristop, s končnim ciljem doseganja večje dodane vrednosti na delavca in višje stopnje poslovne odličnosti in konkurenčnosti.

Vsebine - aktivnosti pri izvajanju projekta

1. Uvod in povzetek
2. Ocena makroekonomskega okolja
2.1. Gospodarsko in politično okolje
2.2. Ocena stanja v panogi (priložnosti in nevarnosti za panogo)
3. Mejniki razvoja in sedanje stanje v podjetju
3.1. Najpomembnejši mejniki razvoja podjetja
3.2. Sedanje razmere v podjetju - najpomembnejše prednosti in slabosti
4. Analiza poslovanja
4.1. Razvoj proizvodov /storitev
4.2. Analiza poslovanja (pordfeljska ocena programov, ocena na "S" krivulji življenskega cikla, prodaja, zaloge, stopnja pretoka - TOC-Theory of Constraints, stroški poslovanja, denarni tok, stopnja donosnosti, itd,..)
4.3. Analiza sposobnosti poslovnih procesov
5. Tržna analiza
5.1. Analiza trga
5.2. Analiza konkurence in benchmarking
5.3. SWOT analiza (prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti za program ali poslovno področje) in celotna Competitive analysis.
6. Analiza tržne strategije
6.1. Ugotavljanje zadovoljstva odjemalcev - kupcev
6.2. Analiza celotnega marketinškega spleta ali marketinškega mixa 7P (proizvod, cena, distribucija, promocija, people - ljudje, physical evidences - fizične lastnosti, processing - procesi)
6.3. Analiza opredelitve osredotočenosti in strategije nastopa na trgu
7. Analiza dobaviteljev in procesa proizvodnje / izvajanja storitev
7.1. Analiza dobaviteljev
7.2. Analiza procesa proizvodnje / storitev in procesov drugih podpornih strokovnih služb
7.3. Analiza investicijske dejavnosti
8. Analiza kadrov
9. Analiza managementa, organizacijske in lastninske strukture
9.1. Analiza managementa
9.2. Makro organizacijska shema podjetja
9.3. Lastninska struktura
10. Strateški cilji podjetja (skladno z BSC 1, 2 in 3 metodologijo)
10.1. Strateški cilji
10.2. Vizija in poslanstvo
10.3. Strateški in podrobni cilji poslovnih področij
10.4. Strateški in podrobni cilji (podpornih) stokovnih služb
11. Oblikovanje celovite strategije podjetja, poslovnih strategij in strategij strokovnih služb
11.1. Celovita strategija podjetja
11.2. Poslovne strategije po poslovnih področjih (prodaja in trgi, marketinški mix 7P; 1.Product - proizvod in R%R, 2.Price - cene, 3.Place - distribucija, 4.Promotion - promocija, 5.People - sodelavci, 6.Physical evidences - fizični dokazi: a.Fizični dokazi in številne podrobnosti (Must - be Features), b.Enodimenzionalne sestavine (One - Dimensional features) in c.Všečne sestavine (Atractive Features ali privlačne lastnosti) in 7.Processes - procesi., razvoj izdelka, razvoj procesa storitev, kakovost, preskrba z energijo, ekologija,.), vključno s sistemom CRM, Customer Relationship Management odnosov z odjemalci; (operativni, analitični in sodelovalni CRM).
11.3. Strategije vodenja procesov v strokovnih službah
11.3.1. Strategija nabavnih procesov
11.3.2. Strategija trženjskih in prodajnih procesov
11.3.3. Strategija razvojnih procesov (R&R) - za poslovna področja
11.3.4. Strategija organizacijskih procesov
11.3.5. Strategija kadrovskih procesov
11.3.6. Startegija finančno - računovodskih procesov
11.3.7. Strategija razvoja informatike
12. Zaključek

Končni rezultat oblikovanja strategije je razpoznavna in usklajena strategija razvoja, s po trgih in po poslovnih področjih, opredeljenimi cilji in načini delovanja, določenimi finančnimi in človeškimi viri ter natančnimi izvedbenimi plani.

Oblikovanje strategije razvoja omogoča uskladitev različnih pogledov na bodoče možnosti razvoja podjetja, ki so združeni v njej. Strategija razvoja, ki vsebuje konkretne cilje, vire in naloge, potrebne za doseganje teh ciljev, je postavljena v časovni okvir (običajno 3 - 5 let). Strategijo razvoja je potrebno letno preverjati in po potrebi dopolnjevati.

Prednosti pristopa

  • Zagotovljena je širina obdelanih vsebin potrebnih za strateško načrtovanje in dovolj sistematični pristop k projektu, vsebuje EFQM model poslovne odličnosti,
  • zagotovljena je večja realnost strateških in podrobnih ciljev,
  • oblikovane so optimalne strategije za doseganje ciljev poslovnih področij,
  • zagotovljen je vpliv moči argumenta in dosežena je višja stopnja poenotenja stališč,
  • dosežena bo nizka stopnja resistence pri odločitvah in izvajanju poslovnih strategij, zato ima podjetje večje priložnosti za hitrejšo rast,
  • omogočeno je, da večje število sodelavcev v podjetju lahko prispeva svoje predloge glede nadaljnjega razvoja podjetja,
  • v pripravi strategije se doseže visoka stopnja vključenosti celotnega managementa in s tem višja stopnja medsebojnega zaupanja,
  • pristop omogoča doseganje visoke stopnje sprejemljivosti vseh predlaganih rešitev,...

Želim izvedeti več

 

Kontakt

Podjetje: QM.Partner d.o.o.
Naslov: Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
Zastopnik: mag. Miro Mlakar
GSM.: 041 772 816
Tel.: 01 705 89 06
Fax: 01 705 89 06
Email: m.mlakar@siol.net

Kdo je online

Prisotni 1 gost .
Članov : 3
Vsebina : 52
Spletne povezave : 6
Števec pogledov vsebine : 621131
 

QM.Partner d.o.o. | Dunajska 7, 1000 Ljubljana | gsm: 041 772 816 | tel: 01 705 89 06 | fax: 01 705 89 06 | m.mlakar@siol.net | DDV: SI41215664

Copyright © 2024. QM-Partner. Izvedba: MV d.o.o.

S5 Box

Login Form

S5 Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.