• Registracija
Strategija
razvoja podjetja


Proces strateškega načrtovanja se v podjetju izvaja zato, da bi management in vsi zaposleni uresničili svoje želje in dosegli željene cilje. Management brez strateškega načrtovanja tvega, da ga bodo spremembe v okolju presenetile in uničile, medtem ko strateško usmerjena podjetja vsaj približno vedo, kaj lahko v prihodnosti pričakujejo.

chart1aStrateško načrtovanje popelje podjetje od tam kjer je, tja, kamor želi priti. Proces strateškega načrtovanja je tudi aktivnost, ki podjetju omogoča, da močno poveča hitrost doseganja ciljev na vseh poslovnih področjih.
EFQM
model poslovne odličnosti 


Slovensko priznanje za poslovno odličnost je osnovano na evropskem modelu poslovne odličnosti (EFQM 2013) in postavlja smernice ter merila po vzoru evropske nagrade za kakovost. Podjetje, ki uporablja EFQM model poslovne odličnosti, izvaja procese stalnih izboljšav po 9 merilih (in 32 podmerilih), ki zajemajo vsa ključna področja delovanja podjetja.
chart2aMerila EFQM modela poslovne odličnosti so; voditeljstvo, strategija, zaposleni, partnerstva in viri, procesi, proizvodi in storitve, rezultati - odjemalci, rezultati - zaposleni, rezultati - družba in rezultati poslovanja.
Optimizacija
  vseh ključnih procesov


Temeljna naloga managementa v podjetju je obvladovanje stroškov. Obvladovanje stroškov vključuje uvedbo številnih organizacijskih metod in tehnik z namenom izboljšanja aktivnosti in procesov. Analiza aktivnosti in procesov zajema dve fazi; analizo aktivnosti in procesov v strokovnih službah in analizo aktivnosti in procesov v proizvodnji ali operativi.
tab3 Analizirati je potrebno aktivnosti in procese v katerih stroški nastajajo; njihovo okolje, sredstva za delo, metode dela, materiale, ki jih sodelavci uporabljajo in usposobljenost, ter kompetentnost sodelavcev.
TPM2 - vitko podjetje,
totalno produktivno vzdrževanje


TPM2 (Total Productive Maintenance) totalno produktivno vzdrževanje vseh ključnih procesov je učinkovit sistem vodenja vitkega podjetja. Izboljša stanje na področju stroškov, kakovosti in dobav. Vključuje vse zaposlene. Uveljavil se je kot standardni program po svetu in se uporablja za doseganje vitke organizacije in vzdrževanje "svetovne konkurence".
chart4a Cilj TPM2 Totalnega produktivnega vzdrževanja je povečanje proizvodnje, optimiziranje procesov ob istočasnem povečanju zadovoljstva vseh zaposlenih v podjetju. Cilj TPM2 je maksimiranje izkoristka vseh procesov in ne zgolj maksimiranje razpoložljivosti strojev in naprav. Metodo TPM2 določa 8 glavnih stebrov.
KVP - Kaizen, 
proces stalnih izboljšav


KVP - Kaizen (Kontinuierlicher Verbesserungs-prozess) kontinuiran proces izboljšav je metoda, katere cilj je zbiranje koristnih predlogov, ki pomenijo veliko drobnih izboljšav na področju  izdelkov, storitev in procesov. Majhne, neprestane izboljšave prinesejo veliko korist za podjetje in velikokrat pomenijo večje premike k izboljšanju kot veliki projekti, ki pa veliko stanejo.
tab5 KVP - Kaizen metoda motivira vse zaposlene, da dajo predloge za izboljšanje in jih tudi uresničijo. Vzpodbuja aktivno vključevanje vsakega posameznika v delovni proces in zagotavlja nov način komuniciranja med zaposlenimi in nov pristop za motiviranje zaposlenih. Inovativnost opredeli kot vrednoto, za katero se navduši vse sodelavce.
BSC1,2 in 3 vodenje s cilji

Če hočemo spremljati učinkovitost poslovanja, jo moramo znati izmeriti. Identificiranje najpomembnejših kazalnikov poslovanja je ponavadi prvi korak na poti do povečanja učinkovitosti poslovanja. Kazalnik poslovanja mora biti merljiv in enoznačno razumljiv. Uravnoteženi sistem kazalnikov (BSC, Balanced Scorecard) je ena najbolj razširjenih metodologij za upravljanje podjetij. Koncept BSC sta definirala Robert Kaplan in David Norton.
tab6 BSC1,2 in 3 temelji na spremljanju poslovanja podjetja skozi štiri področja; učinkovitosti delovanja, poslovanja s strankami, notranjih procesov delovanja ter področje inovacij (R&R) in zaposlenih.

"Dober vodja navduši ostale, da mu zaupajo. Odličen vodja navduši ostale, da imajo zaupanje sami vase."

 Anon

 

Slovenska podjetja potrebujejo nov poslovni model. Podjetja bodo vitka ali pa jih ne bo!

Usposabljanje za vitko organizacijo dela, ki omogoča večjo učinkovitost in konkurenčnost podjetja.

 

Podjetja morajo izbljšati konkurenčnost. Kaj je konkurenčnost?

Konkurenčnost podjetja je v njegovi sposobnosti, da tudi v času krize zagotavlja optimalno stopnjo donosnosti in ob hudi konkurenci na trgu, ugodi vsem zahtevam svojih odjemalcev.

 

Z vitko organizacijo podjetja do večje prodaje!

Kako v času krize povečati prodajo? V več podjetjih smo s pomočjo vzročno - posledične analize in analize konkurence (benchmarking) poiskali in odpravili vzroke premajhne prodaje in premajhnega tržnega deleža. Pripravili smo akcijski načrt trženjskih in prodajnih aktivnosti (market. mix 7P), sprememb v proizvodnji / operativi (revizija uvedbe in pospešeno uvajanje metod vitke proizvodnje, vključno s temeljno 5-S metodo), glede na želje odjemalcev in končnih kupcev, pospešen razvoj novih izdelkov ali storitev (R&R - raziskave in razvoj) in v nabavi ter pri sodelovanju z dobavitelji. Kljub krizi je tem podjetjem v zadnjih mesecih uspelo povečati prodajo, zakaj jo nebi tudi vam?
 

Zakaj podjetje na trgu ni konkurenčno?  

Razlogov je lahko več. Podjetje ima lahko izdelke (enako velja za storitve), ki niso več privlačni za trg, ni aktivnosti na razvoju (R&R), predolg čas od sprejema naročila do dobave izdelkov (ali storitve) odjemalcu, v primerjavi s konkurenco, ali dobava iz zalog končnih izdelkov, ki se odraža v prevelikih stroških, nekonkurenčnosti in slabi prodaji. Taka podjetja imajo slabo organizacijo dela, nizek OEE (Overall Equipment Effectiveness), ne odpravljajo ozkih grl in delajo običajno samo v eni ali dveh izmenah, imajo veliko zastojev v proizvodnji, veliko neskladnih izdelkov in reklamacij, velike zaloge vhodnih materialov, nedokončane proizvodnje ali gotovih proizvodov, dolge čase prenastavitev strojev in naprav, kasnijo z dobavami odjemalcem in imajo nekonkurenčne prodajne cene. Temu se lahko podjetje izogne, če opravi optimizacijo procesov, uvede sodobne TQM metode za vitko proizvodnjo, ki skrajšajo pretočne čase, znižajo zaloge, stroške poslovanja, itd.
Kako povečati prodajo?

Novo! V zaostrenem gospodarskem okolju mora biti podjetje dovolj konkurenčno! Kaj je konkurenčnost? Konkurenčnost podjetja se izrazi v njegovi sposobnosti, da ob dobri donosnosti za podjetje in ob hudi konkurenci na trgu, uspe ugoditi vsem zahtevam svojih odjemalcev oz. kupcev. Vse to lahko podjetje doseže, če se primerno organizira. Izdelati mora primerno strategijo razvoja, uvajati izbrane in podjetju prilagojene, metode vitke organizacije dela (s temeljno 5-S metodo), ki podjetju omogočijo znižanje stroškov in povečanje prihodkov od prodaje. V podjetju mora na vseh področjih potekati proces stalnih izboljšav (KVP - Kaizen), ki omogoča, da se podjetje pravočasno prilagodi podjetniškem okolju in predvsem željam odjemalcev in končnim kupcem.

Osnovna naloga vsakega podjetja je s prodajo služiti denar in ustvarjati dobiček. V času krize je zelo pomembno, da podjetje prepozna in odpravi vzroke za premajhno prodajo! Sedaj je res skrajni čas, da v podjetju naredimo vse, da prodaja ne bo manjša. Kako v krizi celo povečati prodajo in tržni delež? V podjetju moramo narediti najman naslednje;

1. Izdelati temeljito analizo vzrokov, ki onemogočajo večjo prodajo. Vzroke iščemo na vseh področjih delovanja podjetja;

1.1. Nabava vhodnih materialov - oskrba; analiza kakovosti, časa dobav, cen materialov in obvladovanja reklamacij, razvoju dobaviteljev...

1.2. Obvladovanje stopnje pretoka v proizvodnji (ali pri storitvah) - to je stopnja, po kateri sistem ustvarja denar s prodajo (ob uporabi metod JIT, WIP, Milkrun, Kanban, Supermarket, itd., in odpravljanju vseh 7 ključnih skupin izgub ali "zapravljanj", procesom stalnih izboljšav, itd.);
1.2.1. prepoznava omejitev - ozkih grl (prepoznavanje ključnega ali jedrnega problema),
1.2.2. ugotavljanje izkoriščenosti ozkih grl,
1.2.3. prilagoditev takta ozkim grlom,
1.2.4. odpravljanje ozkih grl in

1.2.5. ponovno odkrivanje na novo nastalih ozkih grl, (upoštevanje TOC - Theory of Constraints - "teorija omeitev" in desetih pravil OPT - Optimized Production Technology).

1.3. Zaloge (vse vrste zalog) - predstavljajo ves denar vložen v stvari, ki jih namerava prodati; optimizacija vseh zalog (upoštevanje pravila; več rezervnih zmogljivosti, manjše zaloge in obratno,..).

1.4. Stroških poslovanja - predstavljajo ves denar, ki ga sistem porabi, da bi zaloge spremenil v pretok - optimizacija pretoka in zniževanje stroškov s 7W - Waste.

1.5. Aktivnostih v okviru celotnega marketinškega mixa 7P;
1.5.1. Product - proizvod (storitev) in R%R (ocena stanja izdelka ali storitve na portfeljski matriki v kombinaciji s stanjem na "S" krivulji življenskega cikla) in uporabo APQP (Advanced product quality planning) - naprednega sistema načrtovanja izdelkov glede na želje in razumevanje odjemalcev, FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), DFMEA (Design) in PFMEA (Proces),
1.5.2. Price - cene,
1.5.3. Place - prodajne poti in distribucija,
1.5.4. Promotion - promocija,
1.5.5. People - sodelavci,
1.5.6. Physical evidences - fizični dokazi:
- fizični dokazi in številne zelo pomembne podrobnosti (Must - be Features),
- enodimenzionalne sestavine (One - Dimensional features) in
- všečne sestavine (Atractive Features ali privlačne lastnosti).
1.5.7. Processes - procesi.

1.6. Aktivnostih razvoja sistema CRM, Customer Relationship Management odnosov z odjemalci; (operativni, analitični in sodelovalni CRM).

2. Izdelati analizo delovanja najboljših konkurentov (benchmarking). Ugotoviti je potrebno kaj delajo enako in kaj drugače, ter njihove prednosti in slabosti, na področju nabave, proizvodnje (OEE, taktnih časov, planiranje, razvoj tehnologije dela, kakovosti in vzdrževanja), R&R, organizacije dela in razvoja kadrov, obvladovanja finančnih in denarnih tokov ter celotnem markerinškem mixu 7P, itd.,.. Pri tem si moramo odgovoriti tudi na vprašanja:
- Zakaj odjemalci kupujejo od konkurentov, namesto da bi od nas? in
- kako nameravamo tekmovati s konkurenco?

3. Pripraviti in izpeljati aktivnosti, kaj re-organizirati na nabavnem področju, v proizvodnji (operativi) in prodaji. Izkoristiti je potrebno prednosti in slabosti konkurence in s prevzemom tržnega deleža povečati prodajo.

V Sloveniji je kar nekaj podjetij, ki je to naredilo že v spomladanskih mesecih in nekaterim je v zadnjem času uspelo močno povečati prodajo, na domačem in predvsem na tujih trgih. Odgovor na vprašanje kako, je zelo preprost. Podjetje mora primerno organizirati preskrbo vhodnih materialov, organizirati proizvodnjo ali procese storitve, organizirati trženjske in prodajne procese v okviru marketinškega mix-a 7P in organizirati sistem odnosov z odjemalci s pomočjo CRM (Customer Relationship Management).

Vitko organizirano podjetje (proizvodnja ali storitve) mora popolnoma obvladovati tri ključne elemente.

- Kvaliteta; izdelki (storitve) morajo biti skladni z zahtevami in željami odjemalcev. Kvaliteta je temelj za višje prodajne cene in s tem višjo dodano vrednost izdelkov ali storitev. Izdelki (storitve) morajo biti enostavno najboljši. Velikokrat je oglaševanje cena, ki jo podjetje plačuje za povprečen ali celo nekvaliteten izdelek ali storitev.

- Čas; izdelki (storitev) morajo biti dobavljeni odjemalcu točno ob določenem času, v nasprotnem primeru povzročajo pomanjkanje ali zalogo, kar je stroškovno nesprejemljivo.

- Cena; prodajna cena izdelkov (storitev) mora biti v primerjavi s kvaliteto, dovolj konkurenčna in primerno visoka, da omogoča doseganje sprejemljive ravni dodane vrednosti. Doseganje visokih prodajnih cen izdelkov je povezan z razvojnim delom in doseganjem tiste želene posebnosti in odličnosti izdelka (storitve) za katero je odjemalec pripravljen plačati višjo ceno.

V primeru vsakega konkretnega podjetja moramo upoštevati več specifičnosti in podrobnosti, ki odločujoče vplivajo na uspeh podjetja na trgu.

Več slovenskim podjetjem je v zadnjih mesecih uspelo povečati prodajo in tržni delež! Lahko tudi vam pomagamo poiskati in odpraviti vzroke za premajhno prodajo in pri pripravi načrta trženjskih in prodajnih aktivnosti.

Pokličite nas!

mag. Miro Mlakar

 
Strategija razvoja podjetja

Management brez strateškega načrtovanja tvega, da ga bodo spremembe v okolju presenetile in uničile, medtem ko strateško usmerjena podjetja vsaj približno vedo, kaj lahko v prihodnosti pričakujejo. Strateško načrtovanje popelje podjetje od tam kjer je, tja, kamor želi priti. Skupaj bomo prenovili strategijo razvoja za doseganje ciljev podjetja v naslednjem petletnem obdobju. Strategija bo vsebovala aktivnosti za doseganje strateških ciljev in ciljev strokovnih služb.

 
Optimizacija procesov

Temeljna naloga managementa v podjetju je tudi obvladovanje stroškov. Obvladovanje stroškov vključuje uvedbo številnih sodobnih TQM organizacijskih metod in tehnik z namenom re-organizirati aktivnosti in procese s ciljem izboljšati poslovne učinke v podjetju.

 
KVP - Kaizen, stalne izboljšave

KVP - Kaizen (Kontinuierlicher Verbesserungs- prozess) ali Kaizen, "Kai" pomeni spremembo, "zen" na boljše.  Kontinuiran proces izboljšav je metoda, katere cilj je kontinuirano zbiranje koristnih predlogov, ki pomenijo veliko drobnih izboljšav na področju izdelkov, storitev in procesov v podjetju. Majhne, stalne izboljšave prinesejo veliko korist za podjetje in velikokrat pomenijo večje premike k izboljšanju kot veliki projekti, ki pa veliko stanejo.

 
TPM2 Total Productive Maintenance

TPM2 (Total Productive Maintenance) totalno produktivno vzdrževanje vseh ključnih procesov je učinkovit sistem vodenja podjetja. Izboljša stanje na področju stroškov, kakovosti in dobav odjemalcem. Uveljavil se je kot program za doseganje vitke organizacije. Cilj TPM2 je tudi izboljšanje OEE (Overall Equipment Effectiveness). Vključuje tudi VSM, Value Stream Mapping, Vrednostno analizo & QM in TOC, Theory of Constraints in več drugih sodobnih organizacijskih metod in tehnik.

 
EFQM model poslovne odličnosti

Podjetje, ki uporablja EFQM model poslovne odličnosti, izvaja procese neprestanih izboljšav po devetih merilih, 5 dejavnikov in 4 merilih rezultatov, ki zajemajo vsa ključna področja delovanja podjetja. Ocenjevanje poteka po točkovalnem sistemu Radar.

 
BSC 1, 2 in 3, vodenje s cilji

Če hočemo spremljati učinkovitost poslovanja, ga moramo znati izmeriti. Kazalniki morajo biti merljivi in v podjetju enoznačno razumljivi. Uravnoteženi sistem kazalnikov (BSC 1, 2 in 3, Balanced Scorecard) je ena najbolj razširjenih metodologij za upravljanje podjetij. Koncept BSC sta že več kot pred desetletjem definirala Robert Kaplan in David Norton, mišljen pa je kot celovit okvir, ki preslikuje poslovno strategijo podjetja v specifične merljive cilje.

 

Kontakt

Podjetje: QM.Partner d.o.o.
Naslov: Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
Zastopnik: mag. Miro Mlakar
GSM.: 041 772 816
Tel.: 01 705 89 06
Fax: 01 705 89 06
Email: m.mlakar@siol.net

Kdo je online

Prisotni 5 gostov .

Kontakt

Podjetje: QM.Partner d.o.o.
Naslov: Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana
Zastopnik: mag. Miro Mlakar
GSM.: 041 772 816
Tel.: 01 705 89 06
Fax: 01 705 89 06
Email: m.mlakar@siol.net

Kdo je online

Prisotni 5 gostov .
Članov : 3
Vsebina : 52
Spletne povezave : 6
Števec pogledov vsebine : 615969
 

QM.Partner d.o.o. | Dunajska 7, 1000 Ljubljana | gsm: 041 772 816 | tel: 01 705 89 06 | fax: 01 705 89 06 | m.mlakar@siol.net | DDV: SI41215664

Copyright © 2024. QM-Partner. Izvedba: MV d.o.o.

S5 Box

Login Form

S5 Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.